SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2099996 Solicitude de exposicións da Escola de Cantería (d´pedra)

Procedemento en prazo de presentación.

A Deputación de Pontevedra pon a disposición dos concellos da provincia de Pontevedra exposicións da Escola de Cantería –centro dependente da Deputación de Pontevedra– co obxectivo de por en valor o traballo de temática figurativa elaborado nesta escola.

Coa intención de promover e conservar un dos oficios máis nobres e tradicionais de Galicia actualmente está a disposición a exposición "d’ PEDRA" esta mostra non só fai fincapé na actividade que mozos e mozas desenvolven na Escola de Cantería –impulsando, ao mesmo tempo, unha saída laboral propia– senón que serve como elemento dinamizador da cultura e a idiosincrasia galega.

" d’ PEDRA " favorece, ademais, unha achega á arte do traballo á man da pedra, especialmente por parte das xeracións máis novas, que poden descubrir así este oficio tradicional.

Así, a Deputación de Pontevedra pon a disposición de todos os concellos da provincia esta exposición, composta por unha vintena de pezas de diversa temática. A mostra poderá instalarse en cada municipio por un prazo máximo dun mes.

Os concellos interesados en participar deberán cubrir o formulario de solicitude. Cada concello asumirá o traslado e a instalación das esculturas, así como a súa protección

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Escola de Cantería

Prazos para o seu inicio e finalización: Aberto todo o ano

Normativa aplicable:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local

A todos os concellos da provincia de Pontevedra.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), de acordo co establecido nos artigos 14.2 e 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP).

Se a entidade presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que se realizase a emenda. En todo caso, se tal emenda se efectuase fora do prazo de presentación de solicitudes, esta deberá limitarase á presentación electrónica do previamente presentado presencialmente, sen que poidan engadirse outros datos ou documentos ou rectificar os xa achegados.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).