SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1986501 Solicitude de actuación de grupos do Catálogo Pontegal

Procedemento en prazo de presentación.

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cultura, impulsa e fomenta a cultura popular galega nas múltiples e variadas expresións artísticas. Así, as distintas entidades sen fins de lucro levan a cabo actuacións, no seu ámbito territorial, cos distintos grupos acollidos ao programa “Pontegal”.

A través deste programa serán retribuídos os grupos da provincia inscritos no Catálogo de grupos Pontegal da provincia de Pontevedra polas actuacións autorizadas e realizadas ao longo do ano 2021 no ámbito territorial da provincia de Pontevedra coas contías establecidas para este fin.

A adxudicación das actuacións apostará polo equilibrio territorial e pola diversificación das categorías na repartición de fondos e determinarase aplicando os seguintes criterios:

  • Atenderanse as solicitudes que realicen as entidades peticionarias para un único evento mensual ata un máximo de seis eventos anuais
  • Importe máximo das actuacións autorizadas ás entidades peticionarias para cada evento establécese na cantidade de mil seiscentos euros (1.600,00 €)

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cultura

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 18 de decembro de 2020 ata o 10 de decembro de 2021.

As entidades solicitantes poderán ser as agrupacións e asociacións sen fins de lucro da provincia de Pontevedra.

As entidades interesadas, como organizadoras dos actos, débense poñer en contacto cos grupos inscritos no Catálogo de grupos Pontegal da provincia de Pontevedra para concretar a data da actuación, coñecer as condicións e facilitarlles o concerto ou a posta en escena da obra. Os grupos disporán dun escenario ou marco adecuado para que poidan efectuar a súa actuación sen impedimento ningún.

Quedan expresamente excluídas do ámbito do programa “Pontegal”:

  • As solicitudes efectuadas por persoas particulares, empresas, comunidades de montes, centros educativos e ANPAS
  • Aquelas peticións de grupos que superen os límites establecidos na base 12.ª desta convocatoria

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado de:

  • Publicidade en galego do evento na que figure o logo da Deputación de Pontevedra

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra: https://sede.depo.gal.

Se algunha das entidades interesadas presenta a súa solicitude de xeito presencial requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que se realizase a emenda. En todo caso, se tal emenda se fixese fóra do prazo de presentación de solicitudes esta deberá limitarse á presentación electrónica do que xa se entregou de xeito presencial, sen que poidan engadirse outros datos ou documentos ou rectificar os xa achegados.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que prevé a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal), e os certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Bases (enlace as bases)

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local