SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1662887 Solicitude de subvención para escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro

Procedemento en prazo de presentación.

Co fin de potenciar o funcionamento dos centros que imparten ensinanzas de música non reguladas, dependentes de institucións sen ánimo de lucro, a Deputación establece esta liña de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a subvencionar os gastos correntes e de persoal necesarios no desenvolvemento das súas actividades docentes, das escolas de música dependentes das asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación musical e estean radicadas na provincia de Pontevedra.

Non poderán ser obxecto de subvención a adquisición de instrumentos musicais, equipos informáticos ou de son, así como os gastos propios da banda de música (vestiario, desprazamentos, seguro da Federación, etc.).

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cultura

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 12 de agosto de 2021 ata o 30 de setembro de 2021.

Poderán solicitar estas axudas as entidades titulares das escolas de música dependentes das asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación musical, estean radicadas na provincia de Pontevedra e que conten coa correspondente autorización da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ao remate do prazo establecido para a presentación de solicitudes e que estean radicadas na provincia de Pontevedra.

Modelo de solicitude debidamente cuberto

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

O formulario normalizado de iniciación recolle todos os campos de datos necesarios para a tramitación do procedemento (orzamento e declaracións responsables, entre outros) que deberán ser cubertos obrigatoriamente polas persoas interesadas.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude de xeito presencial requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da solicitude a da realización da emenda. En todo caso, se tal emenda se efectuase fóra do prazo de presentación de solicitudes esta deberá limitarse á presentación electrónica do previamente presentado de xeito presencial, sen que poidan engadirse outros datos ou documentos ou rectificar os xa achegados.

Para a presentación das solicitudes a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Outra normativa de referencia

  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Ordenanza xeral de subvencións da Deputación
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local