SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1278741 Plan Concellos 2021 - Solicitude de subvención liña 2 - Amortización de débedas e Financiamento a sectores desfavorecidos pola situación pandémica

Procedemento en prazo de presentación.

Procedemento de concesión, execución e xustificación das subvencións que se concedan con cargo a este plan de carácter anual. As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases do plan e terán que ser de competencia municipal. A tal efecto, non se admitirán solicitudes de subvencións para finalidades que, no marco da actual distribución de competencias, sexan atribución doutras administracións publicas ou que non estean delegadas no Concello.

Os Concellos poderán libremente determinar a elección dos investimentos e actuacións subvencionables que desexen realizar pero se algún proxecto ou proposta de actuación non se axustase ao seu obxecto, a Deputación poderá rexeitar este proxecto. Nese caso, o Concello poderá presentar unha nova proposta.

O Concello poderá destinar a cantidade asignada ao abeiro do presente plan ao financiamento das achegas municipais para investimentos doutros plans, programas ou convenios desta Deputación ou doutras Administracións Públicas cando se trate de obras ou subministracións de competencia municipal.

A través deste procedemento as axudas e subvencións deste Plan poderán destinarse á Liña 2 - Amortización de débedas con entidades financeiras, pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes derivados da prestación de servizos municipais ou gastos correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos etc.

Excepcionalmente poderán imputarse a esta liña 2 os gastos derivados do establecemento dunha liña de axudas para os sectores mais afectados pola pandemia que os Concellos consideren necesario coma a hostalería, o comercio, a cultura, o deporte, o ocio e o turismo. A situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 e as medidas de contención sanitarias adoptadas xeraron unha situación de incerteza que está a afectar de modo notable a moitos sectores de actividade que viron e están a ver moi reducidas as súas oportunidades de negocio nunhas datas claves. Por esta razón, excepcionalmente, os Concellos que así o soliciten poderán destinar, adicionalmente, ata o 20% da cantidade asignada na Liña 1 (6.000.000€), ao financiamento dun plan de axudas destinado aos sectores que consideren máis afectados no seu territorio, co obxectivo de dotar de liquidez a un motor da actividade económica e do emprego local que están a pasar por serias dificultades pola falta de ingresos.

Prazo de resolución: 6 meses

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cooperación

Prazos para o seu inicio e finalización:

Poderán solicitar as axudas reguladas nestas bases os concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 2019. Non poderán obter a condición de beneficiarios aqueles concellos nos que concorra algunha das circunstancias ou prohibicións ás que fai referencia a lexislación vixente en materia de subvencións.

O concello interesado, ademais do formulario de solicitude, presentará a seguinte documentación correspondente a liña 2 investimentos.

Amortización da débeda con entidades financeiras

— Un certificado expedido pola persoa funcionaria pública competente de acordo co anexo III, no que se faga constar:

1. Que a cantidade que se solicita se corresponde cunha débeda pendente de amortizar, e no que se indique a entidade financeira e as demais características da operación de crédito/préstamo cuxa débeda, total ou parcial, se pretende amortizar

2. Que a débeda que se pretende amortizar é a que ten condicións máis gravosas para o Concello en termos económicos (comisións, tipos de xuros etc.) e, polo tanto, resulta máis vantaxoso amortizala primeiro

• Pagamento de acredores de gasto corrente e de investimentos

— Certificado expedido pola persoa funcionaria pública competente de acordo co anexo IV, no que se faga constar:

1. A relación de facturas/certificacións pendentes de pagamento, con data de entrada no Rexistro xeral do Concello ata o 31 de decembro de 2020, este incluído, na que se indique a súa correcta identificación e se expresen a data de expedición e a de rexistro, o número, a identificación do acredor/provedor, a imputación ao capítulo II ou VI do orzamento municipal, o resumo dos conceptos e o importe coa repercusión do IVE, no seu caso.

2. Que as facturas que se relacionan están pendentes de aboamento e que non existen a 31 de decembro de 2020 outros acredores/provedores que teñan preferencia para o pagamento das súas débedas

• Gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais, así como da realización de actividades culturais, sociais, deportivas ou turísticas, etc

— Certificado expedido pola persoa funcionaria pública competente de acordo co anexo V, no que se faga constar:

1. O acordo do órgano competente do Concello da aprobación da solicitude de subvención coa indicación do seu importe, na que se detallará a actuación ou o gasto que se vai realizar no exercicio 2021

2. A aprobación da memoria descritiva e valorada do gasto

— Memoria descritiva e valorada dos gastos que se pretenden financiar entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021, derivados da prestación de servizos públicos, así como da realización de actividades culturais, sociais, deportivas, turísticas etc., nas que se identifique a natureza do gasto de acordo co previsto na base oitava.

Financiamento de liñas de axudas cara aos sectores mais desfavorecidos pola situación pandémica.

No caso dos Concellos que se acollan á medida extraordinaria prevista nas presentes bases de implementar unha liña de axudas para os sectores mais afectados pola situación pandémica destinando a estes efectos ata o 20% da cantidade asignada na Liña 1, o formulario de solicitude acompañarase de:

— Declaración responsable na que o órgano competente do Concello se comprometa a promover unha liña de axudas para estes sectores no 2021 ou certificado de que promoveu este tipo de liña a partir do 14 de marzo de 2020

— Bases da convocatoria na que se indiquen as accións que se pretenden desenvolver entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021, con indicación dos gastos concretos, subvencionables e xustificables, ou as que desenvolveu con esta finalidade desde o primeiro estado de alarma (14 de marzo de 2020)

— A solicitude de autorización á comunidade autónoma para o exercicio legal desta competencia ou a documentación que acredite que a entidade municipal está habilitada para o seu exercicio

— Declaración do órgano competente do Concello, na que se indique a porcentaxe sobre a cantidade asignada na liña 1 que se pretende destinar ao financiamento desta liña de axudas e indicación da súa contía

— Os concellos teñen que aprobar unhas bases para a concesión destas axudas por concorrencia, competitiva ou non, que conteñan criterios de repartición que garantan o cumprimento dos principios de transparencia, obxectividade e non discriminación

— A convocatoria debe facerse a través da Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS)

— Debe dar cumprimento á normativa de subvencións

— No anexo II recóllese, a modo orientativo, o contido mínimo que deben ter as bases da convocatoria que teñen que aprobar os concellos

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal, de acordo co procedemento electrónico establecido para o efecto.

Se algún concello presenta a súa solicitude de forma presencial requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da solicitude aquela na se realice a emenda.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistema de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local