SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

217424 Solicitude de admisión a procesos selectivos

Procedemento en prazo de presentación.

De conformidade co establecido no artigo 34.g da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, modificada pola Lei 11/1999, de 21 de abril, así como na Lei 5/2015, de 30 de outubro, pola que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (TRLEBEP), habilítase o mecanismo de solicitude de admisión aos procesos selectivos para a provisión de prazas de persoal funcionario de carreira e persoal interino, e postos de traballo de persoal laboral fixo ou temporal da Deputación de Pontevedra.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Recursos Humanos e Formación

Prazos para o seu inicio e finalización: O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Para seren admitidas na realización das probas selectivas as persoas aspirantes deberán reunir os requisitos que se establezan nas respectivas bases específicas de ingreso.

As persoas solicitantes deberán achegar xunto coa solicitude a seguinte documentación:

  • Copia do título do Celga correspondente, no caso de solicitar a exención do exame de tradución

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado “217424 Procedementos de selección para o acceso ao emprego público”, dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes a través do rexistro electrónico a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal), e os certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado para a presentación presencial “217424 Procedementos de selección para o acceso ao emprego público”, dispoñible na parte pública da sede electrónica (https://sede.depo.gal).

  • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
  • Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
  • V Acordo regulador para persoal funcionario da Deputación de Pontevedra
  • I Convenio colectivo para persoal laboral da Deputación de Pontevedra